پسوریازیس،درمان،بیماری پوستی

بهمن ۱۳, ۱۳۹۵

پسوریازیس

 ریشه لغت پسوریازیس ازیک کلمه یونانی است که به معنای خارش است .این بیماری یک بیماری شایع پوستی است که لزوماًخارش دارنبوده باپلاکهای قرمزرنگ همراه باپوسته […]