کاشتمو
ریزش مو
بهمن ۱۸, ۱۳۹۴
لیپ.لیز با روش بادی جت
لیپولیز با روش بادی جت
بهمن ۱۸, ۱۳۹۴

imagescadodwd7

لیپوساکشن(کشیدن چربی) :
گرچه امروزه روشهای زیادی جهت کاهش حجم چربی های موضعی وجودداردمانندلیزرلیپولیزمزوتراپی وکاویتیشن کرایولیپولیزRF.(بااین روشهاوطی جلسات متعددفردمی تواندبصورت محدودی تغییرسایزبدهد)ولی به نظرمی رسدکه هنوزلیپوساکشن موثرترین گزینه به تنهایی یادرترکیب باروش های دیگربرای رفع چاقی موضعی باشد.تقریباًدودهه است که جراحی لیپوساکشن به عنوان روشی جهت رفع چربی های موضعی بکارمی رود.هرسال دههاهزارموردازاین جراحی درسرتاسردنیاانجام می شود.روشهای انجام آن ولوازم ودستگاه های بکارگرفته دراین عمل درطی سالهاپیشرفت زیادی کرده است وبه نظرمی رسدکه لیزرلیپولیزآخرین پیشرفت درحال حاضرباشد.ولی همیشه یک اصل اساسی درموردلیپوساکشن وجودداردکه موردقبول همه جراحان است که لیپوساکشن روشی جهت کاهش وزن نمی باشد.

سلولیت چیست ؟
درحالت طبیعی پوست درفواصل خاصی توسط رشته هایی به عضلات زیرین اتصال داردوقتی که چربی زیرپوست طبیعی باشدپوست صاف ویکدست می باشد.ولی باتجمع چربی زیرپوست،پوست درفواصل بین این اتصالات کش آمده وبرجسته می شوددرحالی که اتصالات طول ثابتی دارندوکش نمی آیندوحالت فرورفته پیدامی کنندپس پوست ظاهری مثل پوست پرتغال پیدامی کند.درمانهای متعددپیشنهادشده که هرکدام تاحدودی موثراست مثل مزوتراپی وکاویتیشن بالیزرلیپولیزبدون ساکشن .ولی موثرترین راه جهت خلاصی ازاین مشکل کاهش وزن موثروکاهش چربی زیرجلدی است.

فرق لیپوساکشن ساده بالیزرلیپولیزو لیپوماتیک و بادی جت چیست ؟
اصول اولیه تمام این روشهایکسان است فرق بین این روشهابانوع ساده درادعای آنهادرانجام ساکشن موثرترویکدست تروسفت کردن پوست شل وکاهش عوارض می باشدولی هزینه انهاگرانتروزمان عمل طولانیتراست.درروش لیزرلیولیزدراکثرموارچربیهای لیزرشده رابایدباساکشن کردن بیرون بکشیم .به نظرمی رسدچنانچه درمحل جراحی بطورموثری مایع تزریق شودوباکانولاهای ظریفترساکشن انجام شودنتایج مشابهی بدست آیدوروش لیزرلیولیزدررفع چاقی وافتادگی پوست ناحیه غبغب وزیربازوبسیارموثراست.در روش لیپوماتیک از لرزشهای منظم وخاص کانول برای خرد کردن چربیها و ذر بادی جت از فشار آب برای اینکار استفاده میشود.

عمل لیپوساکشن چیست ؟
دراین جراحی چربی های تجمع یافته موضعی وناخواسته راکه علیرغم ورزش ورژیم های مناسب ازبین نرفته اندپس ازتزریق مایع مخصوصی بااستفاده ازلوله های فلزی باریک بنام “کانولا”پس ازایجادسوراخهای کوچکی درپوست خارج می کنند.لیپوساکشن باکانولای التراسونیک ویالیزری وهمچنین نوعpoweredانواع دیگراین جراحی هستند.تقریباًهم درزنان وهم مردان این چربی های موضعی می توانندهرکجای بدن ایجادشوندامامعمولاًدرزنهابیشتردرقسمت شکم،باسن،پهلوها،ران،سینه وپشت زیرکش سوتین تشکیل شوند.درمردهااین تجمع اکثراًدرشکم وپهلوهاوسینه است .لیپوساکشن همراه باسایراعمال جراحی مثل جراحی زیبایی شکم وسینه هم جهت فرم دادن بهتربه محل جراحی استفاده می شود.

کدام قسمت ازبدن رامی توان ساکشن کرد ؟
گردن وغبغب،بازو،سینه،شکم وپهلوها وپوبیس(ناحیه بالای قسمت تناسلی)،پشت وکمر،باسن ورانها،زانوها،ساق وبرجستگی های پشتی وجلویی ناحیه زیربغل

کاندیدای مناسب ومراحل قبل ازعمل
مشاوره قبل ازعمل می تواندتعیین کندکه فردکاندیدای مناسب برای لیپوساکشن هست یانه،درمشاوره قبل ازعمل یک سابقه ی کامل پزشکی وآزمایشات ومعاینات فیزیکی مناسب انجام می گیرندتاوضع سلامتی شمامعلوم شود.وتوصیه های لازم ودستورات قبل ازعمل به شماداده می شود.این عمل درهرسنی قابل انجام است.کیفیت پوست بسیارمهم است.بهترین بیماران برای انجام این عمل افرادی هستندکه سالم بوده هیچ نوع بیماری مزمن وچاقی مرضی نداشته حدود۱۲-۱۵٪ازوزن ایده آلشان سنگین ترندودارای پوست سفت باالاستیستی بالاهستند.همچنین لیپوساکشن سلولیت (حالت پوست پرتغالی شدن)پوست راکامل رفع نمی کند.پس افرادباپوست اضافه وشل وآویزان ودارای ترک فراوان نبایدانتظاراصلاح کامل مشکلشان یعنی جمع شدن کامل پوست راداشته باشنددراین افرادنیازاست که باروشهای دیگرجراحی پوست اضافه برداشته شودکه اکثراًاین مشکل درناحیه زیرشکم وزیربازودیده می شود.چون مقدارمایع تزریقی به داخل چربی براساس وزن فردووضعیت سلامتی اوبرای هرکسی متفاوت است.ومقدارچربی خارج شده هم به مقدارمایع تزریق شده بستگی داردحتی دربهترین شرایط هم نمیتوان دریک جلسه بیشترازچندلیترمایع تزریق وچندلیترچربی خارج کرد.پس درافرادباچربی ضخیم درناحیه ونواحی متعددنیازمندساکشن ممکن است بیش ازیک جلسه بافاصله حداقل یک ماه نیازباشد.افرادسیگاری بهتراست حداقل یکماه قبل ازعمل سیگارراترک کنند.سیگارکشیدن رگ های خونی راتنگ می کندوجریان خون بافت راکاهش می دهد.درنتیجه روی التیام یافتن زخم اثرمنفی می گذارد.آسپرین وداروهای ضدالتهابی مثل بروفن وداروهای ضدانعقادی ،بعضی موادغذایی مثل سیروانگورمی توانندزمان انعقادخون راافزایش وباعث افزایش خونریزی شوند.بنابراین حداقل ازده روزقبل ازعمل نبایدازآن هااستفاده شود.این عمل درافرادبابیماری دیابت،فشارخون کنترل نشده ،افرادبانقص ایمنی وافرادبامشکلات انعقادی تقریباًانجام نمی شود.افرادوسواسی وباانتظارات غیرمعقول بهتراست این عمل راانجام ندهند.

محل انجام جراحی وروش بیهوشی :
بهترین روش انجام عمل بابی حسی موضعی وگاهی تزریق مقداری آرامبخش وضددرددرحالت هوشیاری کامل است ولی چنانچه فردکامل همکاری نکندویاازابتدادرخواست کنداین عمل بابیهوشی کامل انجام می شودودربیمارستان یامرکزجراحی محدودانجام شده ونیازبه بستری نداردوبیمارپس ازتثبیت وضعیت عمومی مرخص می شودطول عمل بسته به وسعت محل ساکشن ازنیم ساعت تاچهارساعت متفاوت است.

مراحل پس ازجراحی
پس ازجراحی بیمارگن مخصوصی راطبق صلاحدیدجراح به مدت چندهفته تاچندماه می پوشدتاتورم به حداقل به حداقل رسیده زودتربرطرف شود.پس ازعمل دردکمی وجودداردمختصری کبودی وتورم عادی می باشد.معمولاًتا۴۸ساعت خونابه ازمحل سوراخهای ساکشن خارج می شودکه نیازبه پانسمان مکرردارد.ولی زخم هاراتایک هفته بایدپانسمان کرد.بعدازآن کرمهای مناسبی جهت ترمیم بهترزخمهاتجویزمی شود.فردمی تواند۷۲ساعت بعدبراحتی دوش بگیردتوصیه می شودبه علت کاهش موقت حس پوست پس ازعمل ازتماس آب یااجسام بسیارسردوگرم باپوست (مثل کیسه آب گرم)بشدت پرهیزنماییددرغیراین صورت سوختگی شدیدی ایجادخواهدشد.کافیست فردسه روزدرمنزل استراحت نماید.دردوماه اول پیاده روی آرام مانعی نداردولی انجام حرکات ورزشی کامل پس ازدوماه امکان دارد.بیمارروزدهم وبیست ویکم ،دوماه ویکسال یعدازجراحی مجدداًویزیت خواهدشد.

عوارض عمل :
عوارض زودرس مثل عفونت وخونریزی بسیارنادراست.کبودی مختصرعادی است.بی حسی درپوست بدنبال لیپوساکشن می تواندتاچندماه ادامه داشته باشدولی بی حسی دائمی بسیارنادراست.یکی ازشایعترین عوارض ورم است که گاهی ماههاوقت لازم است تابرطرف شود.نامنظم شذن سطح پوست / سفت شدن /تغییر رنگ پوست/ درد مختصر ناحیه ای از دیگر عوارض لیپوساکشن است.امبولی چربی از دیگر عوارض این عمل بوده ومی تواند مشکل ساز باشد ولی بسیار نادر بوده وتحت شرایط خاصی اتفاق ممکن است اتفاق بیافتد.پاره شدن احشا شکمی در اثر ورود کانول /تشکیل سروما/نکروز پوست/اختلالات اب و الکترولیت/سوختگی با لیزر/حساسیت به داروی بیحسی از دیگر عوارض عنوان میشود.درصد مرگ و میر در این عمل در کل ۳نفر در ۱۰۰۰۰۰ نفر تخمین زده شده است که نسبت به امار تصادفات رانندگی در کشورهای اروپایی که ۱۶ نفر در ۱۰۰۰۰۰ نفر می باشد بسیار کمتر است..

 

دیدگاه ها بسته شده است