میکرونیدلینگ
آبان ۱۰, ۱۳۹۵
ویتیلیگو یا پیسی
بهمن ۱۳, ۱۳۹۵

به منافذبسته شده غددچربی (دانه های سرسیاه وسرسفید)،جوش ها وضایعات عمیق تر(کیست هایاندول ها)که درصورت،گردن،سینه،پشت،شانه هاوحتی بازوهابروزمی کنند،اصطلاحا(آکنه)گفته می شود.کم وبیش اکثرنوجوانان به اکنه مبتلامی شوند.بااینحال،این بیماری به گروه سنی خاصی محدودنمی شودوبزرگسالان حتی تا۴۰سالگی نیزمی توانندبه ان مبتلاشوند.اگرچه آکنه معمولابعدازچندسال خودبخودخوب می شود.ولی نمی توان آن رابه حال خودرهاکرد.زیراازآکنه ای که درمان نشود،ممکن است تاپایان عمرجوشگاه هایی بدشکل برروی پوست باقی بماند.البته این جوشگاه هانیزقابل ترمیم می باشند.اگرچه آکنه بیماری وخیمی نیست،اما می تواند باعث بدشکل شدن صورت ودرنتیجه ناراحتی روحی بیمارگردد.همچنین درمواردحادوشدید،موجب پیدایش جوشگاه های بسیاربدشکل ودایمی می شود.بایددرنظرداشت که حتی مواردملایم اکنه نیزمی توانندموجب پیدایش جوشگاه هاشوند.

آکنه چگونه بوجودمی آید ؟
افزایش طبیعی مقدارهورمون های مردانه درایام نوجوانی (بلوغ)درهردو جنس پسرودخترموجب می شودکه غددچربی پوست (سبابه)بزرگتروفعالترشوند.این غدددرنواحی ای ازبدن(صورت،پشت،شانه ها وقفسه سینه) که آکنه شایع است وجوددارند.بندرت آکنه ناشی ازاختلالات هورمونی می باشد.غددچربی پوست بامجرای خروجی موکه اصطلاحا”فولیکول”نامیده می شود.ارتباط دارند.این غددماده ای چرب به نام سبوم تولیدمی کنندکه ازطریق منفذخروجی فولیکول به سطح پوست تخلیه می گردد.به نظرمیرسدکه چربی سبب تحریک مجرای فولیکول می گردد.لذاسرعت جداشدن سلول هاازجداره افزایش می یابد.این سلول هابااتصال به یکدیگریک لخته رابوجودمی آورند.بسته شدن مجرای فولیکول توسط این لخته شرایط رابرای رشدباکتری هاازخودترشح می کنندمی توانندجدارفولیکول راتخریب نمایند.وسپس سبوم (چربی پوست)،باکتری هاوباقیمانده سلول های مرده جدارفولیکول درسطح پوست سبب قرمزی ،تورم وتجمع چرک می شوندکه اینهاهمان علایم آکنه است.

چه عواملی درایجادیاتشدیداکنه موثرند ؟
بهداشت پوست:
آکنه بخاطرآلودگی وکثیفی پوست بوجودنمی آید.ماده موجوددرنوک جوش های سرسیاه راچربی خشک شده وسلول های مرده تشکیل می دهندکه منفذخروجی فولیکول مورامسدودکرده اند.برای مراقبت طبیعی ازپوست،روزی دوبارصورت خودراباصابون ملایم وآب ولرم بشویی.شستشوی زیادممکن است سبب بدترشدن آکنه شود.شستشوی مرتب سرباشامپونیزتوصیه می شود.اگرموهای شماچرب هستند،شایدلازم باشدکه دفعات شستشوراافزایش دهید.متخصص پوست می توانددرانتخاب شامپووصابون مناسب به شما کمک کند.مردانی که مبتلابه اکنه هستند،بایدهم ریش تراش برقی وهم تیغ راامتحان کنندوهرکدام راکه راحت تراست وجوش کمتری ایجادمی کند،انتخاب نمایند.اگرشماازتیغ استفاده می کنید،قبل ازاصلاح ،موی صورتتان راکاملابا آب گرم وصابون شسته ونرم کنیدوسپس ازخمیرریش برای اصلاح استفاده کنید.برای جلوگیری اززخمی شدن جوش ها،ریشتان راخیلی ازته نتراشیدصورتتان رافقط وقتی که واقعا لازم است اصلاح کنید.همیشه تیغ نووتیزبکارببرید.

رژیم غذایی
غذاهایی که می خوریدنقشی درایجادآکنه ندارند.متخصصین پوست درمورداهمیت رژیم غذایی دردرمان اکنه عقایدمتفاوتی دارندامامسلم وقطعی است که رعایت یک رژیم غذایی شدیدوسخت هیچ تاثیری دربهبوداکنه شما نخواهدداشت.ازسوی دیگر،بعضی ازمردم دریافته اندکه بعضی ازغذاهاباعث بدترشدن آکنه درآن هامی شوند.دراین صورت،ازخوردن این گونه غذاهابایداجتناب کرد.بخاطرداشته باشیدکه درقضاوت عجله نکنید.اکنه به خودی خودفرازونشیب های زیادی داردوگاهی بدتروگاه بهترمی شود.داشتن یک رژیم غذایی متعادل حاوی کلیه موادغذایی لازم برای رشد،بخصوص درسنین نوجوانی وجوانی ازاهمیت زیادی برخورداراست.نورخورشید:برنزه شدن پوست می توانداکنه رامخفی کندولی فوایدان زودگذراست.ازسوی دیگرنورخورشیدموجب پیری زودرس پوست شده ومی تواندبه پیدایش سرطان درپوست منتهی شود،لذابایدازتماس زیادبانورخورشید،استفاده ازچراغ های خورشیدی ،آفتاب سوختگی وبرنزه شدن زیادبرحذزباشید.بهتراست ازیک ضدآفتاب مناسب برای پوست های آکنه ای استفاده کنید .

فرآورده های آرایشی :
اگرازکرم پودریاکرم مرطوب کننده استفاده می کنیدبه دنبال انهایی باشیدکه فاقدچربی (هستند(oil-free) وتنهابه اینکه پایه آبی(Water-Based)داشته باشند،اکتفانکنید.فرآورده هایی راانتخاب کنیدکه غیرآکنه زاNon-Acnegenic))وغیرکومدون زاNon-Comedogenic))باشند.هرشب موادآرایشی راباآب وصابون (واگرصابون هاپوسستان راخشک می کنند،باشیرولوسیون مناسب پوست های آکنه ای )ازروی پوستتان پاک کنید.یک لوسیون پوشاننده بارنگ ملایم (فرآورده هایی که قرمزی،التهاب وجای آکنه رامی پوشانند)می تواندبه خوبی ودرنهایت سلامت ضایعات پوستتان راازنظرهامخفی نگه دارد.برای این منظورپودرهای مایه باپایه بدون روغن(oil-free)مناسب هستند.درموقع استفاده ازفیکساتورها،اسپری هاوژل های مو،صورتتان رابپوشانید.درصورت پاشیده شدن اسپری یاژل موبرروی پوست صورت،ممکن است بدلیل حساسیت به موادآرایشی اکنه بوجودآید.

درمان
درمان آکنه یک فرآیندمداوم وطولانی است .تمام درمان های آکنه برپیشگیری ازبروزضایعات جدیدمتکی هستند.ضایعات موجودبایدخودشان بهبودیابندواین بهبودی،زمان می طلبد.تایک ماه پس ازشروع درمان مناسب وموثر،بیشتراز۱۰درصدبهبودی درضایعات موردانتظارنمی باشدوکنترل کامل ضایعات تا۶ماه می تواندطول بکشد.اگرجوش هاپس از۶تا۸هفته بهترنشدند،شایدلازم باشدروش درمان شما تغییرکند.روش درمانی که توسط متخصص پوست وموپیشنهادمی شود،بسته به نوع اکنه تفاوت خواهدداشت.بندرت،مصرف محصولات آرایشی وبهداشتی پوست ویاداروهای خوراکی،ضایعاتی شبیه آکنه ایجادمی کنند.همچنین آکنه می تواندبدلیل اختلالات هورمونی دربدن نیزبوجودآید.آگاه کردن پزشک ازنوع موادی که به پوستتان می مالیدویانوع داروهایی که مصرف می کنیدمی توانددرانتخاب روش صحیح درمان آکنه بسیارحائزاهمیت باشد.تغییرات عادات ماهیانه درزنان نیزدرآکنه موثرندوبایدپزشک راازانهاآگاه کرد.

بسیاری ازکرم هاولوسیون های ضدآکنه غیرنسخه ای موجوددربازاربه درمان مواردخفیف آکنه کمک می کنند.بااین وجودبعضی ازاین فرآورده هادرصورت مصرف مداوم موجب خشکی پوست می شوند.اگرازاینگونه محصولات استفاده می کنید،به دقت دستورالعمل ان رامطالعه وبراساس آن عمل کنید.ممکن است متخصص پوست برایتان کرم های موضعی ولوسیون هایی ازقبیل “اسیدویتامین آ”و”بنزوئیل پراکسید”راتجویزکندتامنافذبسته شده رابازکنندوتعدادباکتری های روی پوست راکاهش دهند.این داروهاممکن است موجب خشکی وپوسته پوسته شدن پوستتان شوند.متخصص پوست روش صحیح کاربرداین فرآورده هاونیزچگونگی مقابله باعوارض جانبی آنهارابه شماتوضیح خواهدداد.

همچنین آنتی بیوتیک هایی هم موجودهستندکه به صورت موضعی برروی پوست بکاربرده می شوند.ازاین داروهابرای درمان مواردی ازآکنه که چندان حادنیستنداستفاده می شود.زمانی که آکنه به صورت توده های قرمزوملتهب خودرانشان می دهد،ممکن است متخصصین پوست باتزریق مستقیم بعضی داروهادرداخل ضایعه،به بهبودآن کمک کنند.پزشک شماممکن است تصمیم به تخلیه جوش هاویادانه های سرسیاه وسرسفیدبگیرد،ولی هیچوقت خودتان اقدام به فشردن،کندن یاتخلیه محتویات جوش نکنید.زیراممکن است به تشدیدتورم والتهاب وبه جای گذاشتن جوشگاه منجرشود.

آنتی بیوتیک های خوراکی ازقبیل داکسی سیکلین،تتراسیکلین یااریترومایسین اغلب درمواردمتوسط یاشدیدآکنه وبه خصوص وقتی تعدادزیادی جوش برروی پشت وقفسه سینه وجوددارد.تجویزمی شوند.این انتی بیوتیک هاتعدادباکتری های موجوددرفولیکول راکاهش داده وممکن است مستقیماموجب کاهش قرمزی جوش نیزبشوند.درزمان مصرف انتی بیوتیک های خوراکی،بعضی زنان ممکن است دچارعفونت های قارچی دستگاه تناسلی شوند.دراین صورت ضمن قطع مصرف انتی بیوتیک ،بایدبه پزشک خودمراجعه کنندتاعفونت قارچی رادرمان کند.توجه داشته باشیدکه آنتی بیوتیک های خوراکی برای درمان آکنه بایدمدت طولانی مصرف شوند.

مصرف طولانی این داروهااگرباتجویزوتحت نظرمتخصص پوست باشد،عوارض این داروهااگرباتجویزوتحت نظرمتخصص پوست باشد،عوارض جانبی مهمی نخواهدداشت وترس بیجاازعوارض این داروهاباعث اختلال دررونددرمان خواهدشد.زنانی که قرص های ضدبارداری خوراکی به طوراختصاصی برای درمان آکنه بکاربرده می شوند.یک نکته مهم که بایددرنظرگرفته شوداین است که آنتی بیوتیک های خوراکی ممکن است موجب کاهش تاثیروکارآیی قرص های جلوگیری ازبارداری بشوند.این عارضه اگرچه شایع نیست ولی احتمال آن وجودداردوبخصوص اگرتغییردرعادت ماهیانه ایجادشود،حتمابایدبه پزشک مراجعه کرد.مانندسایرداروها،درصورت حاملگی یاشیردهی حتمادرموردمصرف وعدم مصرف آنتی بیوتیک هاباپزشک خودمشورت کنید.درمواردآکنه شدیدممکن است داروهای دیگری هم به صورت خوراکی تجویز شوند،یکی ازآنهاهورمون های جنس مونث ویاداروهایی هستندکه سبب کاهش اثرات هورمون های مردانه می شوند.

یک داروی خوراکی دیگرکه برای آکنه بسیارمقاوم تجویزمی شود،ایزوترتینوئین(بانام تجاری آکوتان)است.بیمارانی که این دارورامصرف می کنندبایدکاملابه عوارض جانبی آن آگاه باشند.معاینات پزشکی وبررسی های ازمایشگاهی مکرربرای پیگیری سیردرمان وجلوگیری ازعوارض ناخواسته درحین مصرف این داروهاضروری است.جلوگیری ازحاملگی الزامی استفزیرامصرف این دارودرزمان بارداری آثارغیرقابل جبرانی برروی جنین خواهدداشت.نکته مهم درمورداین دارو،کامل کردن دوره درمان است زیرادرغیراین صورت احتمال عودآکنه به دنبال قطع داروزیادمی باشد.

درمان جوشگاه های اکنه
متخصصین پوست برای درمان جوشگاه های آکنه ازروش های مختلفی استفاده می نمایند.به عنوان نمونه می توان ازلیزر،تراشیدن پوست ولایه برداری(پیلینگ شیمیایی)برای صاف کردن جوشگاه های فرورفته نام برد.باتزریق کلاژن یاچربی نیزمی توان جوشگاه راصاف نمود.بااستفاده مناسب ازمجموعه این روشها می توان به طورقابل ملاحظه ای جوشگاه راترمیم نمود.

لزوم مراقبت دقیق ومرتب ازپوست
صرفنظرازدرمان اختصاصی که پزشکتان برای شما تجویزمی کند،به خاطرداشته باشیدکه شمابایستی مراقبت ازپوستتان رامادامی که دوره اکنه خاتمه نیافته ،ادامه دهید.هیچ درمان سریع یادایمی برای آکنه وجودنداردولی این بیماری قابل کنترل است ودرمان مناسب ازبرجای ماندن جوشگاه های بدشکل برروی پوست می شود.

آکنه چگونه ایجادمی گردد ؟
پوست طبیعی دارای منافذریزی می باشدکه منافذریشه مو-غده چربی ویافولیکول نامیده می گردد.اینهاهمان منافذی می باشندکه موهاازآنهاخارج می گردند.درانتهای این منافذغددچربی SEBUMقراردارندکه باترشح موادروغنی وچرب موجب نرم شدن،لطیف گشتن ومرطوب شدن پوست شمامی گردند.سلولهای سطحی پوست نیزهمانطورکه می دانیدبطورمرتب درحال ریزش وجایگزینی توسط سلولهای جدیدمی باشند.درروی پوست انسان باکتری بی هوازی وبی PROPIONIBACTERUMخطری بنام propicnobacterium Acnesبطورطبیعی زندگی می کند.حال ببینیم چگونه شرایط فوق ازحالت طبیعی خارج گشته وآکنه ایجادمی گردد.درایجادآکنه ۳عامل سلولهای مرده پوست،غددچربی وباکتریهای سطح پوست نقش کلیدی خواهندداشت :

۱- افزایش ترشح غددچربی:دردوران بلوغ ترشح هورمون تستوسترون (TESTOSTERONE)یاهمان هورمون مردانه افزایش می یابد.تستوسترون هم دربدن مردان وهم دربدن زنان موجودمی باشدامامیزان آن دربدن مردان ۴برابرزنان می باشد.هنگامی که ترشح تستوسترون افزایش می یابد،تستوسترون توسط پوست به دی هیدروتستوسترون مبدل گشته وسبب تحریک غددچربی می گردند.بنابراین حجم ومیزان ترشح غددچربی افزایش می یابد.
۲-عدم ریزش طبیعی سلولهای مرده سطح پوست:برخی اوقات ریزش سلولهای مرده پوست ازحال طبیعی خارج می گردد.ریزش نامناسب سبب می گردددکه سلولهای مرده پوست به یکدیگرچسبیده وبروی هم انباشته گردند.
۳-افزایش سرعت تکثیرسلولهای پوست :برخی اوقات سرعت تکثیرسلولهای پوست ازحالت طبیعی خارج گشته وباسرعت بیشتری تکثیرمی یابند(۵برابرحالت طبیعی).
۴-هنگامی که سلولهای مرده پوست بموقع نمی ریزندویاسرعت تکثیرشان افزایش می یابد،سبب انسدادروزنه های فولیکول می گردند.بنابراین ترشحات مترشحه ازغددچربی نمی توانندمانندقبل بسهولت ازکانال فولیکول جریان یافته وبه سطح پوست بریزند.ازطریقی هنگامی که ترشحات غددچربی ازمیزان طبیعی خودافزایش می یابددوعامل فوق دست بدست هم داده وسبب احتباس وتجمع موادچرب(SEBUM)درپشت محل انسدادمیگردند.تجمع ترشحات چربی به همراه سلولهای مرده پوست به زیرروزنه هایی مسدودیک محیط ایده آل برای رشدوتکثیرباکتریهای بی هوازی پوست فراهم می آورند.بنابراین جوش های موسوم به آکنه تجمع باکتریها،سلولهای مرده پوست وچربی می باشند.هرگاه محتویات جمع شده دراین کانالهای مسدودبه داخل پوست اطراف نفوذکندیک واکنش التهابی روی می دهد.تجزیه سبوم به اسیدهای چرب وترشح آنزیم توسط باکتریهانیزمسبب التهاب می باشند.التهاب جوشهابه علت هجوم گلبولهای سفیدبه سمت جوشهامی باشدکه برای ازمیان بردن عامل متجاوزوازمیان بردن آنهاصورت می پذیرد.

نکته :
همانطورکه هورمون تستوسترون ایجادآکنه می کند،استروژن یا همان هورمون زنانه درخشک کردن وکاهش ترشحات غددچربی موثربوده ومی تواندسبب درمان آکنه گردد.اگرخوداسترس عامل این تشدیدنباشد،حداقل این است که افراد مضطرب معمولابیش ازحدصورت خودرادستکاری می کنندواین امرخودباعث تشدیدبیماری می شود.ازدیگرعوامل موثر،لوازم آرایشی،اختلال غدددرون ریز،تعریق زیاد،برخی داروهامانندکورتیزول،هورمونهای مردانه،قرص های ضدبارداری،لیتیوم وباریبتورات هارامی توان نام برد.خلاصه اینکه شایدبتوان گفت که قسمت خیلی هااین طورمقررشده که درسنین نوجوانی گرفتاراین معضل پوستی شوند(منظورم نقش ژنتیک است).
چند روش برای خلاص شدن ازشرآکنه
اگرپوستتان چرب است روزی ۱باربه آرامی پوست خودراباصابون غیرمعطر(ترجیحاًصابونهای آنتی باکتریال)بشوئید.به این ترتیب صورت خودراازکف بپوشانیدوماساژدهیدتاصابون درمنافذپوست نفوذکندوچربی های تجمع یافته وآلودگی هاراازبین ببرد.پوست خودراماساژدهید.ماساژباعث تخلیه چربی پوست می شودوازتجمع ان جلوگیری می کند.علاوه براین ماساژجریان خون پوست رابهبودمی بخشد.بعدازماساژصورت خودراباآب گرم بشویید.تاچربی ان گرفته شودوبعدبلافاصله مقداری آب سردبه پوست خودبپاشیدتامنافذآن بسته شود.پس ازاین کارپنبه ای رابه گلاب یاآبلیموکه اثرقابض دارندوبمالدوبه جوش بمالید این کارباعث افزایش گردش خون می شوند.اگرپوستتان خیلی چرب است هفته ای یک بارازماساژ باسرکه سیب استفاده کنیدتاچربی پوست کاهش یابد.برای این کارسرکه سیب راباهمان مقدارآب مخلوط کنیدوروی پوست خودبمالیدوماساژدهیدوبعدازچنددقیقه پوستتان رابشوئید.آسودگی روانی داشته باشید.خواب خوب ومرتب داشته باشید،به میزان لازم استراحت کنیدوازعصبانیت بپرهیزید.

ازمالیدن یاترکاندن جوش هاوآکنه هاخودداری کنید.جوش های چرکی رانبایدبافشارخالی کرد.برای خالی کردن آنهادستگاه های مکنده ای وجودداردکه جوش هارادرشرایط کاملاًاستریل تخلیه می کند.موهایتان راحداقل دوباردرهفته باشامپوبشوئید.اجازه ندهیدکه موهایتان روی صورت بیاید.حتی درشب وبه هنگام خواب موی کثیف وچرب باslide imageعث پخش چربی وباکتری هامی شود.تعریق در۱۵درصدافرادباعث تشدیدآکنه می شود.پس ازکارکردن درهوای گرم ومرطوب وپختن غذاوورزش،عرقتان رابشوئیدودراسرع وقت چربی راازبدن وصورتتان پاک کنید.برای آرایش کردن ازموادآرایشی روغنی وچرب استفاده نکنید.

زیرااین موادمی توانندفولیکول های مورامسدودکنندوباعث ایجادویاتشدیدآکنه شوند.خصوصاًافرادی که پوست چربی دارندبایدازکرم های مرطوب کننده وحتی ضدآفتابی استفاده کنندکه فاقدچربی باشد.آرایش راروزی ۲ازصورت خودباآب وشیرپاکن های فاقدچربی وسازگارباپوست پاک کنید.قبل ازاستفاده ازمارک جدیدلوازم حتماًآن راروی بازوی خودتست کنیدتامطمئن شویدکه پوستتان به آن حساسیت ندارد.اشعه ماورائبنفش خورشید،باعث بهبودضایعات می شودامادر۱۰درصدافرادباعث تشدیدعلائم می شود.درزمان قاعدگی حساسیت غددچربی دختران نسبت به هورمون های جنسی مردانه افزایش می یابدواین باعث افزایش چربی پوست درآنهامی شود.برای جلوگیری ازبروزیاتشدیدآکنه دراین زمان بایدپوست خودراباصابون بشوئیدوپس ازشستشوپوستتان راباپنبه آغشته به محلول های الکلی موجوددربازارکه حاوی آنتی بیوتیک هستندپاک کنید.حوله صورتتان راهرروزعوض کنیدوهمیشه ازحوله تمیزوخشک استفاده کنیدزیراباکتری هااین توانائی رادارندکه به سرعت درحوله های مرطوب رشدکنید.ازورزش وپیاده روی غفلت نکنید.اگرهرروزصبح ۳کیلومترپیاده روی کنیدوبعدازآن دوش بگیریدمتوجه می شویدکه پس ازمدت کوتاهی بسیاری ازجوش هابرطرف شده وپوستتان بسیارشاداب ترمی شود.

حرف آخرآکنه رانبایدیک عارضه جزئی وکم اهمیت تلقی کنیدزیرامی تواندفشارهای عصبی فراوان رابرای فردایجادکند.حتی ملایم ترین انواع اکنه دست کم یک سال باقی می ماند.مدت بیماری دربرخی افرادبه ۱۵سال وحتی تاآخرعمرنیزرسیده است.درصورت طولانی شدن مدت آکنه فرداعتمادبه نفس خوراازدست می دهدوتصوربدی ازظاهرخودپیدامی کند.درمان دراغلب مواردموثراست امانیازبه حوصله وصرف وقت فراوان دارد.دربسیاری ازافرادبیماری پس ازدوران بلوغ ونوجوانی خودبخودبرطرف می شود.آکنه اغلب به صورت نقاط سرسیاه ،نقاط سرسفیدوجوش های چرکی بروزمی کند.ازمالیدن یاترکاندن جوش هاوآکنه هاخودداری کنید.جوش های چرکی رانبایدبافشارخالی کرد.برای خالی کردن آنهادستگاه های مکنده ای وجودداردکه جوش هارادرشرایط کاملاًاستریل تخلیه می کند.آکنه بک اختلال ناشی ازعملکردهورمون هاودیگرموادبرروی غددچربی پوست وفولیکول موهااست.این فاکتورهامنجربه بسته شدن منافذوظهورضایعاتی است که عموماًجوش نامیده می شوند.ضایعات آکنه روی صورت،گردن،کمر،قفسه سینه وشانه هاایجادمی شود.

گرچه آکنه معمولاًمشکل جدی برای سلامت محسوب نمی شود.گرچه اکنه معمولاًمشکل جدی برای سلامت محسوب نمی شودمی تواندعامل ناراحتی احساسی باشد.آکنه شدیدممکن است بصورت جای جوش دائمی باقی بماند.علت اصلی آکنه ناشناخته است اماپزشکان معتقدندفاکتورهای متعددی درایجادآن دخالت دارند.یکی ازفاکتورهای مهم افزایش هورمون های آندروژن(هورمون های جنسی مردانه)هستند.این هورمون هادرطی دوران بلوغ دردخترهاوپسرها افزایش می یابدوباعث می شوندغددچربی بزرگ شده سبوم یاچربی بیشتری تولیدکنند.تغییرات هورمونی مربوط به بارداری یابه شروع مصرف یاقطع داروهای پیشگیری ازآن می توانندباعث آکنه شوند.
فاکتوردیگرژنتیک است.

درمان آکنه اغلب توسط متخصصان پوست صورت می گیرد.این پزشکان همه انواع آکنه بویژه مواردشدیدرادرمان می کنند.هدف درمان رفع جوش های موجود،توقف تشکیل لزیون های جدید،جلوگیری ازبه جای ماندن جای جوش یااسکاروبه حداقل رسانیدن استرس روانی ناشی ازاین بیماری است.درحال حاضرلیزرروش درمانی موثروبی خطربرای رفع جوش های آکنه صورت محسوب می شودشستشوی مرتب موضروری است .اگرموچربی داریدبهتراست آن رادرهرروزبشوئید.ازدست زدن وکندن جوش هاجداخودداری کنیدفشاردادن یاکندن آنهامنجربه ایجادجای جوش یااسکارمی شود.درمان ضایعات پوستی ناشی ازنورآفتاب یاآکنه به راحتی توسط تکنولوژی لیزرامکان پذیراست.تکنولوژی لیزربه عنوان راهکاری موثرجهت بهبودهرگونه آسیب پوستی ازقبیل خراش،جای جوش ،چروکیدگی ولکه های ناشی ازافزایش سن وآفتاب معرفی شده است.

دیدگاه ها بسته شده است